Edifici SANLLEHY

RENOVACIÓ D’AMPITS DE BALCONS I BARANES
Barcelona, 2013-2018

Col·laboració amb Josep Ortín Meseguer​

 

Constructor:TRAC Rehabilitació d’Edificis S.L. 
Panells GRC: Decomol 
Infografies: SBDA 
Fotografies: Pol Viladoms 
Administració: Adase Tot Finques S.L. 

Es busca donar una imatge renovada a l’edifici però tenint en compte l’herència històrica del mateix, sense introduir textures, colors o acabats que desentonin amb els ja existents a les façanes, ans el contrari, buscant la integració i simplificació tant del sistema constructiu com de la imatge de l’edifici rehabilitat acabat.

El projecte parteix de 6 premisses fonamentals:
1. Augmentar l’alçada de protecció dels ampits i passar dels 80cm inicials (65cm d’alçada de l’ampit massís i 15cm de protecció del passamà) a l’alçada normativa marcada pel CTE (1,10m).
2. Mantenir les visuals cap a l’exterior des de l’interior dels balcons, amb una gran sensació d’obertura, i mantenir les proporcions compositives de la façana des de l’exterior.
3. Realitzar una actuació que permeti reconèixer un progrés i una modernització dels sistemes constructius i dels materials i alhora que s’integri amb els elements sobre els que no s’intervé i que responen a l’estil arquitectònic dels anys 70.
4. Permetre la integració de jardineres sobre els ampits.
5. Aconseguir que el nou sistema constructiu eviti el pas d’animals domèstics entre balcons.
6. Resoldre la proposta amb el mínim de materials diferents.

La proposta de renovació es realitza mitjançant la substitució dels ampits originals de pedra artificial per peces de GRC, de millors prestacions i sense armadura metàl·lica interna, mantenint la ubicació en planta i alçat de les gàrgoles dels balcons i mantenint també l’alçada actual de l’element massís.

Per tal de donar compliment a l’alçada d’1,10m que marca el CTE es proposa la col·locació d’un vidre alineat per la part interior amb l’ampit massís. Aquest vidre substituirà el passamà metàl·lic existent i també les baranes de barrots que apareixen on no hi ha ampit massís.

Alhora es planteja la introducció d’un nou element: unes costelles també de GRC que faran la funció de suport dels envidraments i que alhora seran el reflex i record del ritme de la ornamentació actual del perfil metàl·lic de passamà. Les costelles de GRC admetran també el muntatge del vidre per la part exterior, deixant lliure així la repisa superior de l’ampit cap a l’interior del balcó i permetent la col·locació de jardineres sense risc de caiguda al carrer.