Entorn Pavelló Blau: PARC DE CAL RIBES

PARC DE CAL RIBES
Concurs per a la urbanització de l’entorn del Pavelló Blau de Navàs
Navàs, Barcelona 2023
Primer Premi

Infografies Binil 

La lectura detallada de l’actual àmbit del pavelló ens permet identificar nombroses preexistències de diferent caràcter. Tots aquests elements actualment es troben al lloc de manera desordenada i desconnectats entre si.

Alhora, detectem una manca de llegibilitat de l’accés urbà cap al pavelló fet que fa que el pavelló i tot el seu equipament quedi amagat.

La nostra proposta entén tots aquests elements com a recursos de valor existents al lloc i, per tant, la proposta d’ordenació els manté en la seva totalitat. La proposta d’urbanització introdueix un nou passeig que fa de connector de tots els elements existents, els articula i els dona continuïtat. També dignifica l’accés al Pavelló Blau. Alhora, és l’element que ordena els nous espais introduïts com la pista exterior de basquet, els jocs infantils o la terrassa de la cafeteria.

El passeig és la nova espina dorsal d’aquest àmbit i dona una nova identitat al lloc.

CONNEXIONS, ACCESSIBILITAT I USOS

COMPATIBILITAT ENTRE EQUIPAMENTS

SOSTENIBILITAT MEDIOAMBIENTAL

MATERIALITAT

VEGETACIÓ

CONFORT CLIMÀTIC

Les preexistències com a recurs

La lectura detallada de l’actual àmbit del pavelló ens permet identificar nombroses preexistències de diferent caràcter:
– àmbits pavimentats amb diferents materials
– àrees esportives amb diferents graus d’urbanització (pistes de petanca, zona d’skate, espai per practicar futbol)
– vegetació de diversa entitat (2 exemplars catalogats)
– antics camins
– camins espontanis creats pels recorreguts dels habitants

Tots aquests elements actualment es troben desconnectats entre si. Alhora, detectem una manca de llegibilitat de l’accés urbà cap al pavelló fet que fa que el pavelló i tot el seu equipament quedi amagat.

El Passeig: articulador de les preexistències amb els nous usos

Els elements preexistents s’entenen com a recursos de valor existents al lloc i, per tant, es mantenen en la seva totalitat. La proposta d’urbanització, per tant, s’organitza amb la introducció d’un nou passeig que fa de connector de tots els elements existents, els articula i els dona continuïtat. També dignifica l’accés al Pavelló Blau. Alhora, és l’element que ordena els nous espais introduïts com la pista coberta de basquet, els jocs infantils o la terrassa de la cafeteria, i millora les connexions als àmbits de la pista d’skate i de la pista de petanca.

El passeig que proposem és un espai pensat pels vianants, dotat d’una línia arbrada que proporciona ombra a l’estiu a tot el recorregut. Dins l’àmbit, delimita també l’espai de pas dels vehicles. És la nova espina dorsal d’aquest àmbit i li donarà una identitat renovada.

Materials naturals i reciclats
Els camins i espais proposats son, en la seva major part, espais permeables i drenants. Els camins de circulació interiors es resolen amb sauló estabilitzat amb calç, permetent el drenatge natural de l’aigua cap al terreny, i l’espai del passeig principal, que connecta amb l’àmbit urbà i amb el paviment existent d’accés al Pavelló Blau es construeix amb ecoformigó rentat d’àrid 100% reciclat, de coloracions variades, amb evacuació de l’aigua de pluja cap a un sistema de drenatge sostenible basat en la natura, on s’infiltrarà l’aigua cap a les plantacions de plàtans, romanins i teucris blaus. Es manté el paviment de l’entorn del Pavelló per al seu ús viari, incorporant-hi senyalitzacions integrades per als aparcaments de cotxes i autocaravanes.

El sistema d’intervenció que proposem evita la generació de residus d’enderroc, aprofita al màxim les condicions topogràfiques i de qualitat dels sols de l’àmbit (mai urbanitzat), conserva la totalitat d’arbres existents i recicla els elements constructius ja presents dins la mateixa obra, permetent reduir substancialment el consum d’energia derivada del procés de construcció.

Aquest recurs permet, a la vegada, amortitzar les inversions realitzades fins al moment a aquest àmbit i optimitzar la inversió per la nova urbanització, invertint on és estrictament necessari.

A recer del bosc i sotacobert
Els espais d’estada i de passeig disposen de vegetació d’estrat arbori i arbustiu, permetent una correcta regulació de la humitat i la temperatura. Aquesta vegetació també dona protecció al vent al nou espai esportiu exterior millorant les condicions ambientals que li proporciona la coberta que el protegeix del sol i la pluja.

S’aprofita el desnivell existent a l’àmbit per acostar-hi l’espai que es destinarà a pista de basquet exterior, permetent així convertir el talús en grades. Es proposa generar els dos primers nivells de bancades amb bancs prefabricats de formigó que contindran les terres actuals, i amb la possibilitat d’ampliar-les fins a 5 files i incloure-hi unes escales que comunicarien amb la cota superior, com a millora a la proposta inicial.

La coberta es planteja senzilla amb encavallades metàl·liques i xapa plegada. Es proposen dos possibles àmbits de millora de les condicions d’ús de l’espai:
– Un espai de façana cap al nou passeig, amb una segona alineació de pilars i on també podrien emplaçar-s’hi vestuaris, espais d’emmagatzematge de la pista i, a la cota superior, miradors cap a la pista i cap al parc.
– Un voladís que cobriria l’extensió de les grades proposades.

Introducció d’ecosistemes autòctons
Totes les plantacions proposades responen a les d’espècies endèmiques del lloc i a la millora de les condicions climàtiques que generaran, ja sigui com espais d’ombra o protecció al vent. Alhora, s’han elegit espècies de baix manteniment i baixos requeriments hídrics que permetran un increment de la biodiversitat d’una manera sostenible i durable.

Es plantegen les alineacions al passeig principal amb plàtans (Platanus x acerifolia) i una base d’arbustos aromàtics: romaní (Rosmarinus officinalis – arbust de port baix, a la vora passeig) i teucri blau (Teucrium fruticans – arbust de port mitjà-gran, com a protecció del vial).

Als diversos espais proposats de bosc mediterrani, que recupera el bosc aciculifoli del territori navassenc, hi trobem freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor) i roures martinencs (Quercus pubescens). A la zona del bosc central on s’hi emplacen els nous jocs infantils el sotabosc proposat és un prat sec de gramínies autòctones: fenàs de marge i llistó (Brachypodium retusum i Brachypodium phoenicoides), a la resta d’àmbits s’introdueix un estrat arbustiu composat per timonedes (Thymus vulgaris), romaní (Rosmarinus officinalis) i esbarzers (Rubus ulmifolius).

Les àrees d’aparcament gaudiran d’ombra amb una plantació de moreres sense fruit (Morus alba ‘fruitless’), que també es recomana plantar al perímetre dels carrers Pau Casals i Ali Bei, seguint la plantació existent incompleta.

A l’àmbit del futur institut, s’ha diferenciat entre l’àmbit previst de construcció de l’equipament i l’àmbit de parcel·la que romandrà lliure, amb diferents nivells de plantació al “bosc del pati del futur institut” on es proposen unes pinedes (Pinus halepensis) de reforestació amb brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i llentiscle (Pistacia lentiscus), juntament amb una hidrosembra de gramínies autòctones aptes per l’estabilització de talussos, que amb una mínima intervenció inicial i sense reg posterior, permeten dotar de verd aquests espais.