Aula de Música CONCEPCIONISTES

Barcelona, 2019
Aula de Música a l’ESCOLA MM. CONCEPCIONISTES BARCELONA

 

Constructor: Pidige S.L.
Fusteria: Perez Massot
Panells acústics: Decustik SL
Paviment: Gerflor
Fotografies: Pol Viladoms 

Projecte de reconversió de dues aules d’una escola en aula de música amb possibilitats de compartimentació i amb requisits d’una intervenció mínima que permeti no alterar fusteries, mantenir el màxim espai útil i generar espai d’emmagatzematge.

Es planteja un extradossat de tots els paraments amb materials que permetin l’absorció acústica. Els condicionants de manteniment de les portes i finestres existents i la previsió d’un espai per a la col·locació d’un envà mòbil determinen les geometries i definició d’aquests revestiments.

Es proposa la creació d’una bossa d’emmagatzematge a la paret que separa l’aula del passadís i l’escala de l’edifici, permetent també la recollida del futur envà mòbil i possibilitant la creació d’una doble pell amb cortines acústiques als passos existents.

A la façana que dona al carrer es resol amb un extradossat a dos nivells per englobar dins el seu gruix la instal·lació existent de calefacció i alhora per permetre la instal·lació d’unes cortines acústiques que millorin el comportament de les finestres d’origen.

Tot l’extradossat de paraments verticals, realitzat amb panells acústics, segueix una modulació segons estàndards de fabricació i s’integren en l’especejament tots els armaris d’emmagatzematge de l’aula.

El paviment i el sostre es defineixen seguint els mateixos estàndards d’absorció acústica.

Seguint el programa educatiu del centre, el color característic de la planta on s’emplaça l’aula és el blau, raó per la qual el paviment, les portes, els radiadors i les cortines aporten un toc de color a l’aula amb diferents tonalitats de blau complementàries entre elles.