EIX CÍVIC Gran i General Consell

RECONVERSIÓ DEL CARRER GRAN I GENERAL CONSELL EN EIX CÍVIC

Vegetació: Roser Vives
Instal·lacions: 6TEC
Amidaments i pressupost: Benito Monreal
Estudi lumínic: Escofet
Infografies: sbda

Projecte de desenvolupament de la proposta AGORA 4.8 guanyadora del primer premi d’Europan 14 a Platja de Palma
S’Arenal (Llucmajor), 2018 – actualitat

El projecte parteix dels objectius de la proposta AGORA 4.8 desenvolupant l’àmbit corresponent al carrer Gran i General Consell. Es busca potenciar l’ús peatonal del carrer, prioritzant-lo per damunt del vehicle però arribant a un equilibri raonat entre els dos. S’incrementaran els espais per als vianants de circulació accessible i d’estada en tota la seva longitud, generant-se alhora superfícies permeables que permetin la disminució de l’escorrentia de l’aigua de pluja, la correcta infiltració de l’aigua cap al subsol i redueixin la necessitat de rec de la vegetació proposada.

Per raons d’inversió i de gestió es proposarà l’execució de la reconversió en dues fases: la primera entre l’Avinguda Miramar i el carrer Balears i la segona des del carrer Balears i fins el centre comercial. Aquesta actuació per fases permet una adaptació progressiva dels ciutadans al nou funcionament del carrer i un ajust del volum de les obres a un període de temps que no generi interferència amb l’època turística.

Un passeig i zones d’estada
La proposta planteja aconseguir un espai de passeig efectiu continu al llarg del carrer, mantenint però una calçada i una zona d’aparcament de vehicles. Així mateix, es proposa fer que tots els recorreguts del nou eix cívic siguin recorreguts accessibles, per això les dues voreres de la proposta mantindran sempre una amplada mínima de pas lliure sense obstacles d’1,8m. Es combinarà i incrementarà el nou recorregut accessible amb espais d’estada i nova vegetació. La ubicació del passeig i les zones d’estar a la vorera nord del carrer respon directament a les condicions de sensació ambiental de la pròpia secció de carrer: és la que té més hores d’insolació al llarg de l’any, per tant, la vorera més necessitada d’intervenció per poder-se convertir en un espai agradable i amable, per això a aquest espai és molt necessària la introducció d’espais d’ombra que minvin la irradiació solar i que permetin el passeig i l’estada durant la majoria d’hores al dia, sobretot als mesos de calor.

Es diferencien dues seccions tipus existents al carrer Gran i General Consell que determinen petits canvis de secció a la proposta:

Secció tipus 1: Tram entre Avinguda Miramar i Carrer Salut
Secció actual: vorera nord (2m) + calçada (8m) + vorera sud (2m) amb alineació enretirada dels edificis
Responent a la condició de secció més oberta d’aquest tram es proposa la introducció de vegetació a les dues voreres, obtenint així un carrer arbrat en tota la seva secció.
La vorera sud creix per a poder allotjar escocells de la mida necessària per al creixement òptim dels arbres.
La vorera nord és la que ha de complir les funcions de passeig, per tant, ha de permetre els recorreguts i les zones d’estada. Per l’existència de nombrosos guals a la vorera sud les zones d’aparcament s’han hagut de desplaçar a aquesta vorera i per aquest motiu els escocells dels arbres es disposen transversalment al sentit del passeig. Les zones d’estada es situen vinculades als escocells.
Secció proposta: vorera nord (3,40m) + calçada (5,70m) + vorera sud (2,90m)

Secció tipus 2: Trams a partir del Carrer Salut cap a l’interior
Secció actual: vorera nord (2m) + calçada (8m) + vorera sud (2m)
Per contrarestar la sensació de tancament de la secció del carrer deguda a l’alineació a vial de tots els edificis el que es proposa és la separació total de l’espai de passeig i d’estada de l’espai d’aparcament, obtenint així una vorera totalment lliure.
Es proposa el manteniment de l’amplada actual de la vorera sud però eliminant l’arbrat existent que redueix els espais efectius de pas. A les cantonades la vorera s’amplia agafant la dimensió de la plaça d’aparcament permetent un creuament de la calçada més curt i la plantació d’un arbre a cada extrem.
La vorera nord correspon al passeig. Els espais d’estada i de vegetació es situen entre l’espai de passeig i la calçada i és on s’incorpora tot el mobiliari urbà. Els bancs sempre es disposen en conjunts de mínim dos elements que permeten la relació dels usuaris, sempre davall de l’ombra dels arbres. També hi ha aparcaments de bicicletes. Els grans escocells dels nous arbres permeten el seu creixement en condicions òptimes a la vegada que permeten la plantació d’arbustos de baixa alçada que generen espais més acollidors als que puntualment s’hi poden instal·lar terrasses de locals de restauració del carrer.
Secció proposta: vorera nord (4,20) + calçada (5,70m) + vorera sud (2,10m)

Secció tipus 3: Tram davant el centre comercial
Es proposa la finalització de l’eix cívic en una plaça arbrada dotada d’espais d’estar, de passeig, de terrasses i de jocs infantils. Es segueixen conservant places d’aparcament a la banda sud de l’espai així com l’accés rodat al dipòsit municipal de vehicles i al supermercat.

La mobilitat
La reconversió de carrer en eix cívic peatonal suposa un canvi en les prioritats d’utilització de l’espai públic i una redefinició de les superfícies destinades a vehicles i a vianants.
Vialitat rodada: Actualment el carrer disposa d’aparcaments a ambdós costats de la calçada, mantenint un espai suficient per al a la circulació de vehicles i un espai insuficient per als vianants. La reurbanització del carrer mantindrà l’espai d’aparcament a només un dels dos costats però permetrà el manteniment de tots els guals existents, el manteniment del 100% de les places de minusvàlids, el 85% de la longitud d’espais de càrrega i descàrrega i el de pràcticament el 50% de les places d’aparcament (les noves places compliran les dimensions recomanades segons normativa i, per tant part de la disminució del nombre també és degut a la millora de les condicions de l’espai).
Vialitat peatonal: Els vianants veuran millorat l’espai caminable amb la millora de les condicions d’una de les voreres i l’ampliació de l’altra, generant-se un eix cívic peatonal que permetrà el recorregut de tot el carrer a la mateixa cota.

El cicle de l’aigua
La proposta incorpora superfícies drenants i semidrenants que permetran la infiltració natural de l’aigua cap al subsol i al terreny. Es proposa la definició d’un paviment de formigó reciclat amb juntes obertes en tot l’àmbit de passeig, la d’un paviment semidrenant amb cautxú reciclat en les zones d’estar i zones de jocs infantils, i uns escocells completament drenants i de dimensions apropiades a les espècies plantades. La infiltració de l’aigua al terreny permetrà la reducció de la demanda de rec de la nova vegetació. Es passarà duna superfície aproximada de 79,00m2 de superfícies drenants actualment a una superfície final de 865,92m2, suposant un increment del 1.096,10%.

La vegetació
Els arbres existents es mantindran sempre que sigui possible en relació a la seva compatibilitat amb la proposta, la seva adequació a l’ecosistema on s’ubiquen i el seu estat de salut. Després de la valoració de l’estat de la vegetació existent es proposa l’eliminació dels arbres morts i d’aquells que estan sobrevivint en males condicions.
La proposta ha optat també per mantenir i plantar vegetació allà on les característiques arquitectòniques que defineixen l’espai del carrer permetin el correcte desenvolupament dels arbres. Es proposa el manteniment de les espècies adequades ja existents i la introducció puntual de noves especies, que s’han triat segons la seva compatibilitat i resistència a l’ambient on es situaran, la seva mida i les condicions que ofereixen (arbres caducifolis, aptes per a alineacions de vials). Es plantaran més unitats de mèlies (Melia azerdarach) i s’incorporaran xicarandanes (Jacaranda mimosifolia) Les xicarandanes introduïdes s’ubicaran en llocs singulars del projecte atesa l’espectacularitat de la seva floració (davant dels elements patrimonials i marcant els espais d’estada). Juntament amb els nous exemplars d’arbres s’introduirà l’estrat arbustiu que millora el funcionament de l’ecosistema vegetal.
La proposta de vegetació permetrà el desenvolupament i creixement dels arbres en unes millors condicions, introdueix l’estrat arbustiu, inexistent a l’actualitat, i permet l’increment de la superfície d’ombra en la vorera de passeig i en les zones d’estar.

 

El reconeixement del patrimoni
Dels tretze elements catalogats pel Catàleg de Patrimoni del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma a la zona de s’Arenal de Llucmajor tres s’ubiquen al Carrer Gran i General Consell. A més, els tres elements corresponen a exemples de l’arquitectura tradicional de s’Arenal, identitat i memòria del lloc. La proposta vol incorporar la singularitat de tenir en el seu àmbit quasi una quarta part dels elements patrimonials de la vila i, per tant, això es converteix en una eina més del projecte convertint-se en singularitats en l’espai públic, és a dir, davant d’un element patrimonial es generarà una micro-plaça que evidencia que allà hi ha un element d’importància. A la vegada, s’introduiran elements de senyalització del patrimoni que donaran més informació de l’element en qüestió aconseguint així la promoció i divulgació de la cultura local i del seu patrimoni.